Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Szkoleniowe First Aid Med jest zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza o pełnej nazwie Centrum Szkoleniowe First Aid Med Rafał Bartoszek z główną siedzibą w Chorzowie w woj. Śląskim.

§ 2. Kursy i szkolenia prowadzone metodą on-line oraz ich działanie opisane zostały w niemniejszym regulaminie.
§ 3. Wszystkie kursy i szkolenia online są udostępniane za pomocą platformy szkoleniowej poprzez stronę internetową www.e-szkolenia.firstaidmed.eu, która jest prowadzona przez Centrum Szkoleniowe First Aid Med.
§ 4. Niemniejszy regulamin określa wszystkie warunki oraz sposoby organizacji kursów on-line, a tym również rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę www.e-szkolenia.firstaidmed.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczone przez drogę elektroniczną, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
§ 5. Każdy klient zwany dalej usługobiorcą z chwilą podjęcia czynności związanych z korzystania z usług elektronicznych strony www.e-szkolenia.firstaidmed.eu zobowiązany jest do przestrzegania niemniejszego regulaminu i ich postanowień.
§ 6. W przypadku nieuregulowanych spraw w danym regulaminie mają zastosowania nast. przepisy:
• Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz.827),
• Ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Definicje

§ 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz kontaktowy dostępny jest na stronie internetowej www.firstaidmed.eu/formularz-kontakowy lub bezpośrednio odnosząc pisząc na kontakt@firstaidmed.eu

§ 2. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub inne jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną do korzystania z usługi elektronicznej.

§ 3. USŁUGODAWCA – Centrum Szkoleniowe First Aid Med Rafał Bartoszek, ul. Armii Krajowej 105a/20, 41-506 Chorzów, adres mailowy: kontakt@firstaidmed.eu, tel. 506985707.

§ 4. REGULAMIN – niemniejszy regulamin całej Strony.

§ 5. USLUGA ELEKTORNICZNA – świadczona usługa drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.e-szkolenia.firstaidmed.eu przez USŁUGODAWCĘ na rzecz USŁUGOBIORCY.

Zakres i rodzaj świadczonych usług elektronicznych

§ 1. Usługodawca na pośrednictwem strony internetowej www.e-szkolenia.firstaidmed.eu umożliwia uczestniczenie w dowolnym kursie lub szkoleniu on-line znajdującym się na w/w stronie internetowej.

§ 2. Korzystanie ze świadczonych usług elektronicznych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w danym regulaminie.

Warunki zawieraniu umów i świadczenia usług elektronicznych

§ 1. Świadczenie usług elektronicznych w pkt 3. § 1. niemniejszego regulaminu są płatne lub bezpłatne w zależności od rodzaju i charakteru kursu.

§ 2. Płatności internetowe za wybrana formę szkoleniową odbywają się na pośrednictwem przelewu internetowego.

§ 3. Faktury na firmę wystawiane są zgodnie z obowiązującymi prawami na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw od 1 stycznia 2020r. tylko na życzenie usługobiorcy w momencie zakupu.

§ 4. Każda usługa elektroniczna pomiędzy usługobiorcą, a usługodawcą zostaje zawarta na okres 6 miesięcy.

§ 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w poszczególnych ofertach nie będące zweryfikowane i udostępnione przez platformę szkoleniową www.e-szkolenia.firstaidmed.eu.

§ 7. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych osobistych lub firmowych zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie obowiązujących zasad RODO.

§ 8. Usługobiorca jest zobowiązany z pełnym poszanowaniem i zasadami obyczajowymi korzystać ze strony www.e-szkolenia.firstaidmed.eu pamiętając o poszanowaniu dóbr osobistych i praw własności intelektualnych.

Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

§ 1. Do korzystania z usług elektronicznych za pośrednictwem strony www.e-szkolenia.firstaidmed.eu niezbędne będą nast. rzeczy:

a. urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci internetowej z zainstalowaną przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany dowolny program Flash.
e. Zainstalowany dowolny program do Javascript.

Tryb postępowanie reklamacyjnego i odstąpienia od umowy

§ 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych mogą być zgłaszane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu pisząc na kontakt@firstaidmed.eu najpóźniej do 14 dni od zawarcia umowy.

§ 2. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się nie później niż 7 dni od zgłoszenia postępowania reklamacyjnego.

§ 3. Aby przyśpieszyć i ułatwić postępowanie reklamacyjne należałoby podać jak najwięcej informacji dotyczących reklamacji pamiętając o dacie i godzinie wystąpienia problemu uwzględniając danę osoby zgłaszającej reklamację.

§ 4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 2017r. poz. 683; dalej: u.p.k) „konsument, który zawarł umową na odległość lub poza lokal przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.

§ 5. Na podstawie stanowiska UOKiK należy stwierdzić, że ustawodawca przewidział niektóre wyjątki, w który usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia umów zawartych na odległość, dlatego zgodnie z art. 38 pkt 13 u.p.k prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje usługobiorcy, gdy zostały spełnione nast. przesłanki:

• strony zawarły umowę na odległość.
• umowa obejmuje dostarczenie konsumentowi przez przedsiębiorcę treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
• przedsiębiorca poinformował konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy zanim rozpoczął spełnianie świadczeń.
• konsument udzielił uprzedniej, wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez przedsiębiorcę przed upływem terminu od odstąpienia od umowy.

Własność intelektualna

§ 1. Wszystkie treści zamieszczone na platformie szkoleniowej www.e-szkolenia.firstaidmed.eu korzystają z ochrony prawno – autorskiej i są własnością Centrum Szkoleniowego First Aid Med lub w przypadku kursów organizowanych przez IFACC własnością tejże organizacji.

§ 2. Materiały możliwe do pobrania zawarte w określonych usługach elektronicznych korzystają z ochrony prawno – autorskiej i jakiekolwiek udostępnianie osobom trzecim bez zgody usługodawcy jest karalne.

Postanowienia końcowe

§ 1. Usługodawca, odpowiada za zorganizowanie kursów i szkoleń on-line zgodnie z warunkami oferty i obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów prawa RP.

§ 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa RP.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Regulamin platformy szkoleniowej